De veel gestelde vragen over ProRail mét de antwoorden 
 

Bron prorail.nl
:


Afgelopen weken is ProRail negatief in het nieuws geweest. Hierdoor ontstaat een beeld over ProRail dat niet altijd recht doet aan feiten en verantwoordelijkheden.


1/ Is de administratie van ProRail een chaos?

Het is geen chaos, maar de financiële administratie kan beter. In ons jaarverslag rapporteren wij ieder jaar over onze financiën. In het door de accountant goedgekeurde jaarverslag over 2014 hebben wij zelf aangegeven dat de interne beheersing van financiële processen niet op alle punten aantoonbaar op voldoende niveau is. ProRail voert verbetermaatregelen door.

2/ Heeft ProRail de komende jaren geld genoeg?

De beurs van ProRail wordt gevuld met opbrengsten uit de gebruiksvergoeding en met geld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om het spoor te onderhouden, te vernieuwen en het treinverkeer te regelen. Elk jaar spreken we met het ministerie van IenM af wat wij het komende jaar gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Voor dit jaar hebben wij zo’n 2 miljard euro ontvangen om het spoor te onderhouden, nieuwe stations te bouwen en het treinverkeer te regelen. Dit is voldoende om de afspraken die we hebben gemaakt na te komen. En dat geldt ook voor 2016.

3/ En hoe zit het tot 2028?

Afgelopen jaren is ons duidelijk geworden dat met het door het ministerie van IenM beschikbare budget tot 2028 het reguliere beheer en onderhoud van het spoor moeilijk haalbaar wordt. Hierover is uitvoerig met het ministerie van IenM overlegd. Dat is dus iets anders dan dat ProRail nu een tekort heeft op haar begroting of haar financiële administratie niet op orde heeft.
Inmiddels hebben externe onderzoekers geconcludeerd dat de vraag van ProRail naar budget voor spooronderhoud klopt met wat er voor nodig is. Ook zijn maatregelen voorgesteld om het gat tussen het budget van IenM en de ambities op te lossen. De staatssecretaris heeft ProRail gevraagd om de maatregelen verder uit te werken en hier begin 2016 op terug te komen. Wil je meer weten? Lees het nieuwsbericht 'Financiën ProRail in het nieuws'.

4/ Moet het regionaal spoorvervoer bloeden voor tekorten van ProRail?

Het ministerie van IenM heeft in de Lange Termijn Spooragenda haar visie, ambities en doelen uiteengezet voor het regionale spoorvervoer. Uiteindelijk is het aan de politiek om ervoor te zorgen dat ambitie en budget met elkaar in evenwicht zijn. Het ministerie van IenM zal een deel van het beschikbare geld voor spoorprojecten herverdelen. Het ministerie van IenM maakt hierin de keuzes.

5/ Worden grote stationsprojecten van ProRail altijd duurder dan begroot?


Dat infrastructurele projecten soms meer kosten en later opgeleverd worden is niet nieuw. Dat gebeurt overal, niet alleen bij ons. Vaak zijn redenen tot budgetwijzigingen goed uit te leggen: zoals nieuwe wetgeving en vergunningstrajecten, wijzigingen in het project en er kunnen natuurlijk ook onvoorziene problemen zijn tijdens de realisatie. Ook is er sprake van inflatiecorrectie.
Ieder kwartaal bespreekt ProRail met het ministerie van IenM de voortgang van grote spoor- en stationsprojecten. Ieder half jaar worden de kasstromen besproken. Jaarlijks is er een accountantscontrole op de grote projecten.
Staatssecretaris Mansveld van IenM stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer waarin zij een overzicht geeft van de budgetaanpassingen van de verschillende stationsprojecten.

6/ Heeft ProRail ruzie met de goederenvervoerders over de gebruiksvergoeding?


Nee. ProRail houdt zich bij het vaststellen van de tarieven van de gebruiksvergoeding aan wet- en regelgeving. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) toetst hierop en ProRail is vervolgens verplicht om eventuele ACM-besluiten door te voeren, anders handelt ProRail in strijd met wet- en regelgeving. Deze zomer heeft de ACM haar besluit gepubliceerd rondom een klacht over de gebruiksvergoeding. Naar aanleiding van dit ACM-besluit past ProRail nu de tarieven aan. Meer informatie hierover lees je in het nieuwsbericht ‘Tarieven op het spoor’. Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de belangenbehartiger van het goederenvervoer is het niet eens met dit ACM-besluit en heeft een kort geding aangespannen tegen de ACM, dat binnenkort dient. ProRail wordt dus niet gedaagd. Wil je daar meer over weten? Je leest het in het nieuwsbericht ‘ProRail in het nieuws’.

7/ Heeft ProRail stiekem contracten met de aannemers verlengd?

Alle vier de onderhoudsaannemers hebben in 2014 via een niet-openbare aanbesteding een onderhoudsgebied voor tien jaar gegund gekregen. Het doel van deze gunning was om te leren hoe de nieuwe vorm van aansturen, middels Prestatie Gericht Onderhoud, in een zo realistisch mogelijke situatie verloopt. ProRail had een dergelijk contract met een looptijd van 10 jaar niet mogen afsluiten, omdat het een niet openbare gunning betrof. Dat blijkt uit onderzoek dat de Raad van Commissarissen heeft ingesteld, naar aanleiding van interne klachten over deze aanbesteding. ProRail wil aan wet- en regelgeving voldoen. Daar waar dat nog niet het geval is, gaan we dat herstellen.

8/ Hebben staatssecretaris Mansveld en Pier Eringa ruzie met elkaar?

Staatssecretaris Mansveld en Pier Eringa, president-directeur van ProRail hebben geen ruzie. Mansveld stelde Eringa in april 2015 aan om op het spoor belangrijke verbeteringen door te voeren. Hij legt nu bloot waar zaken goed gaan, maar maakt ook de terreinen inzichtelijk waar het stukken beter kan. Mansveld en Eringa treffen elkaar meerdere malen per maand om zaken te bespreken. Dit gaat in open en plezierige sfeer.

9/ Moeten ProRail en NS weer één bedrijf worden?

Voor ProRail is deze vraag niet relevant. De splitsing is een gegeven waar ProRail naar handelt. Beide bedrijven hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar één doel: het laten rijden van treinen. ProRail heeft een onafhankelijke positie als het gaat om spoorwegveiligheid en capaciteitstoedeling. Hier zijn we onpartijdig. De samenwerking met NS is goed. NS is onze grootste klant en ons even lief als alle andere vervoerders die gebruik maken van onze diensten.

10/ Is er sprake van fraude bij ProRail?


In 2013 is een vermoede misstand gemeld. Er is een diepgaand onderzoek ingesteld dat in 2014 is afgerond. Er zijn passende stappen gezet en de directie heeft naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek extra beheersmaatregelen getroffen. Afhandeling van deze fraude loopt nog steeds.
Daarnaast heeft Pier Eringa bij zijn aantreden in april 2015 alle ProRailers opgeroepen om zaken te melden als deze niet goed gaan. Deze meldingen worden nu onderzocht en hebben tot nu toe geen nieuwe fraude aan het licht gebracht.

11/ Wat vindt (de topman van) ProRail van alle media-aandacht?


'Ik vind de ontstane commotie in de media heftig. Er gaan bij ons veel dingen goed, maar er kunnen ook dingen beter. In zijn algemeenheid ontmoet ik een kleine vierduizend loyale en hardwerkende werknemers. Ze werken met hart en ziel zonder persoonlijk gewin voor een betere spoorinfrastructuur met betere prestaties voor reizigers en verladers. Voor de collega’s is de berichtgeving pijnlijk, het leidt ons af van de kern: het laten rijden van treinen. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze mensen verdere verbeteringen gaan doorvoeren in onze financiële administratie en ook op andere terreinen. Ik maak me hard voor verdere verbeteringen’.

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier.

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

="#ff0000">  klik hier.